Vad betalar jag för?

Nedan går vi igenom våra omkostnader

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Elkostnad

Detaljerad förklaring till samtliga fakturarader följer nedan.

  • Spotpriset är marknadspriset på el från elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan. Månaden har 720 timmar som har sitt egna unika spotpris vilket på fakturan visas som ditt snittpris för månaden.

  • Elcertifikat prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnybara energikällor i Sverige.

  • Usprungsgarantier. För varje kWh som produceras i Sverige skapas det ursprungsgarantier. Dessa säljs sedan på en öppen marknad (finns också bilaterala avtal). Efterfrågan på ursprungsgarantier avgör priset. Förnybara energikällor har större efterfrågan vilket gör att priserna är högre för dessa ursprungsgarantier. Vi som elleverantör matchar förbrukningen från Greenelys kunder och köper därefter in samma mängd ursprungsgarantier.

    Den el du förbrukar och som kommer ut från ditt eluttag kan komma från olika energikällor, men det vi på Greenely gör genom att köpa ursprungsgarantier är att vi ser till att du endast betalar för fossilfri energi.

  • Balansavgifter (Balansansvar, Obalanskostander, Svenska kraftnät, eSett & Nord Pool) Balansansvar är en avgift som vi betalar till vår balansansvariga för att säkerställa att alla Greenelys kunder har el tillgängligt dygnet runt. Obalanskostnader är en kostnad som uppstår från differensen mellan våra elprognoser och kundernas faktiska elförbrukning vilket inkluderar avgifter Svenska Kraftnät och eSett. Slutligen ingår även en avgift till Nord Pool för att kunna köpa och sälja el.

  • Omkostnader för inköp av el är administrativa avgifter direkt relaterade till inköp, drift och hantering av elaffären inklusive systemkostnader.

Fick du svar på din fråga?