Dina elkostnader består dels av fasta avgifter, men också av avgifter som beräknas utifrån din förbrukning. Enheten som används för att mäta förbrukningen är kilowattimma (kWh). På elräkningarna står det hur många kilowattimmar du har förbrukat under perioden, och de rörliga posterna på fakturan räknas sedan ut utifrån denna förbrukning.

Din el är uppdelad i två områden – elnät och elhandel.

Du kan välja vilket företag du vill anlita för elhandel, men det är alltid ett företag som har ansvar för det lokala elnätet. Om du väljer att teckna elhandelsavtal med samma företag som ansvarar för elnätet, får du ofta allt på en och samma faktura. Väljer du att teckna elhandelsavtal med ett annat företag får du av naturliga skäl en räkning från varje företag.

Elnätskostnaden finansierar upprätthållandet av själva elnätet. Denna elräkning betalas därför till det bolag som ansvarar för det lokala elnätet.

Elnätskostnaden är uppdelad i två delar – abonnemangskostnad och överföringskostnad.

Abonnemangskostnaden är en fast avgift för ditt elabonnemang, som bland annat beror på vilken huvudsäkring du har. Överföringskostnaden är rörlig och beror på din faktiska förbrukning – hur mycket el som överförs via elnätet (själva elen betalar du däremot för på elhandelsfakturan).

I elnätsavgiften ingår också tre avgifter som finansierar statens kontroll över elnätet:

  • Nätövervakningsavgift – går till Energimarknadsinspektionens arbete. De ser till att energiföretagen i Sverige följer gällande lagar och regler.

  • Elberedskapsavgift – går till Svenska Kraftnäts arbete. De sköter stamnätet och ansvarar för att elsystemet är driftsäkert och i balans.

  • Elsäkerhetsavgift– går till Elsäkerhetsverkets arbete. De försöker bl.a. förebygga att människor och egendom blir skadade av el.

Elhandelskostnaden är huvudsakligen uppdelad i tre delar: elpris, energiskatt och moms. Alla dessa påverkas av hur mycket el du förbrukar. Elpriset är det pris du betalar för själva elen. På detta läggs energiskatt, som är en speciell skatt på energi, samt moms, som är en generell skatt man betalar när man köper något. Beroende på ditt avtal, kan du också betala en fast årsavgift till elhandelsbolaget.

Elhandelsbolaget fakturerar också en elcertifikatsavgift, som används för att öka mängden förnyelsebar energi. Ofta ingår denna avgift i elpriset, men i vissa fall kan den redovisas separat på fakturan. Avgiften är en viss summa per kilowattimme och styrs alltså av förbrukningen.

Månadsavgift:

Vi har ingen bindningstid på vårat elavtal och inget påslag per såld kWh. Den enda intjäningen vi har är just denna månatliga avgift som finansierar vår utveckling av tjänsten för våra elkunder och användare. Vi strävar att hjälpa våra kunder minska sin totala elkonsumtion och det genomsnittliga elpriset istället, vilket har en mycket större effekt på elkostnaden, speciellt då det även påverkar elnätskostnaden.

Spotpris:

Spotpris betyder egentligen dagligt pris. Priset sätts av NordPool som är den nordiska elbörsen. Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan ökar så stiger priset och om tillgången ökar så sjunker det. Spotpriserna sätts en dag i förväg, vilket innebär att det pris som fastslås idag gäller för imorgon. Det elpris som du betalar baserar sig på spotpriset och hur mycket el du har förbrukat vid varje timme under månaden.

Påslag rörligt pris:

Denna post ligger på 0 då vi inte tar något påslag per såld kWh för egen vinning. Vi tjänar alltså inte pengar på att du konsumerar mer el.

Avgift effektreserv:

Under till exempel mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då prognosen för elförbrukningen överstiger tillgänglig produktion av el. I dessa situationer kanske inte de tillgängliga resurserna på elmarknaden räcker till och Svenska kraftnät måste då ta till reserver som vi handlat upp i förväg. Denna avgift ligger på ca 0.05 öre/kwh och är oftast under en krona per månad även vid hög konsumtion.

Avgift Nord Pool

Denna post ligger på 0 kr för alla våra elkunder.

Avgift balansansvar:

En elleverantör måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe. I de allra flesta fall fördelas denna kostnad ut på slutkunden.

Elcertifikatavgift:

Elhandelsföretag är skyldiga att köpa ett viss andel elcertifikat för den el som säljs. Kostnaderna för elcertifikaten betalas av kunden via elräkningen. Kostnaden du betalar för elcertifikatet beror på till vilket pris företaget har köpt elcertifikaten, årets kvot samt vilken typ av elavtal du har valt. I Sverige ska andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor öka. Förnybara energikällor är energi som produceras av sol, vind och biobränsle. För att stimulera ökningen av produktionen finns lagen om elcertifikat. Systemet med elcertifikatsavgift började tillämpas 2003 och ska pågå till 2035. Elhandelsföretagen är skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning. Företaget bestämmer dock självt vilken elcertifikatsavgift som ska tas ut av sina kunder. För rörliga elprisavtal förekommer det att elcertifikatsavgiften särredovisas.

Bra Miljöval (Ursprungsgarantier):

Vi erbjuder uteslutande el märkt med Bra Miljöval. El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. Sådana krav är exempel på vad som skiljer Bra Miljöval från vanlig så kallad ursprungsmärkning, vilken endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav

Hittade du svaret?