Att tolka din faktura

Beskrivning av fakturering gällande elhandel och nätavgifter

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Dina elkostnader består dels av fasta avgifter, men också av avgifter som beräknas utifrån din förbrukning. Enheten som används för att mäta förbrukningen är kilowattimma (kWh). På elräkningarna står det hur många kilowattimmar du har förbrukat under perioden, och de rörliga posterna på fakturan räknas sedan ut utifrån denna förbrukning.

Din el är uppdelad i två områden – elnät och elhandel.

Du kan välja vilket företag du vill anlita för elhandel, men det är alltid ett företag som har ansvar för det lokala elnätet. Om du väljer att teckna elhandelsavtal med samma företag som ansvarar för elnätet, får du ofta allt på en och samma faktura. Väljer du att teckna elhandelsavtal med ett annat företag får du av naturliga skäl en räkning från varje företag.

Elnätskostnaden finansierar upprätthållandet av själva elnätet. Denna elräkning betalas därför till det bolag som ansvarar för det lokala elnätet.

Elnätskostnaden är uppdelad i två delar – abonnemangskostnad och överföringskostnad.

Abonnemangskostnaden är en fast avgift för ditt elabonnemang, som bland annat beror på vilken huvudsäkring du har. Överföringskostnaden är rörlig och beror på din faktiska förbrukning – hur mycket el som överförs via elnätet (själva elen betalar du däremot för på elhandelsfakturan).

I elnätsavgiften ingår också tre avgifter som finansierar statens kontroll över elnätet:

  • Nätövervakningsavgift – går till Energimarknadsinspektionens arbete. De ser till att energiföretagen i Sverige följer gällande lagar och regler.

  • Elberedskapsavgift – går till Svenska Kraftnäts arbete. De sköter stamnätet och ansvarar för att elsystemet är driftsäkert och i balans.

  • Elsäkerhetsavgift– går till Elsäkerhetsverkets arbete. De försöker bl.a. förebygga att människor och egendom blir skadade av el.

Elhandelskostnaden är huvudsakligen uppdelad i tre delar: elpris, energiskatt och moms. Alla dessa påverkas av hur mycket el du förbrukar. Elpriset är det pris du betalar för själva elen. På detta läggs energiskatt, som är en speciell skatt på energi, samt moms, som är en generell skatt man betalar när man köper något. Beroende på ditt avtal, kan du också betala en fast årsavgift till elhandelsbolaget.

Elhandelsbolaget fakturerar också en elcertifikatsavgift, som används för att öka mängden förnyelsebar energi. Ofta ingår denna avgift i elpriset, men i vissa fall kan den redovisas separat på fakturan. Avgiften är en viss summa per kilowattimme och styrs alltså av förbrukningen.

Månadsavgift:

Vi har ingen bindningstid på vårat elavtal. Vi strävar att hjälpa våra kunder minska sin totala elkonsumtion och det genomsnittliga elpriset istället, vilket har en mycket större effekt på elkostnaden, speciellt då det även påverkar elnätskostnaden.


Nedan går vi igenom hur du ska tolka din faktura och de olika specifikationerna för redovisad elkostnaden, informationen kommer även att finnas på din faktura.

Elkostnad

Detaljerad förklaring till samtliga fakturarader följer nedan.

  • Spotpriset är marknadspriset på el från elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan. Månaden har 720 timmar som har sitt egna unika spotpris vilket på fakturan visas som ditt snittpris för månaden.

  • Elcertifikat prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnybara energikällor i Sverige.

  • Usprungsgarantier. För varje kWh som produceras i Sverige skapas det ursprungsgarantier. Dessa säljs sedan på en öppen marknad (finns också bilaterala avtal). Efterfrågan på ursprungsgarantier avgör priset. Förnybara energikällor har större efterfrågan vilket gör att priserna är högre för dessa ursprungsgarantier. Vi som elleverantör matchar förbrukningen från Greenelys kunder och köper därefter in samma mängd ursprungsgarantier.

    Den el du förbrukar och som kommer ut från ditt eluttag kan komma från olika energikällor, men det vi på Greenely gör genom att köpa ursprungsgarantier är att vi ser till att du endast betalar för fossilfri energi.

  • Balansavgifter (Balansansvar, Obalanskostander, Svenska kraftnät, eSett & Nord Pool) Balansansvar är en avgift som vi betalar till vår balansansvariga för att säkerställa att alla Greenelys kunder har el tillgängligt dygnet runt. Obalanskostnader är en kostnad som uppstår från differensen mellan våra elprognoser och kundernas faktiska elförbrukning vilket inkluderar avgifter Svenska Kraftnät och eSett. Slutligen ingår även en avgift till Nord Pool för att kunna köpa och sälja el.

  • Omkostnader för inköp av el är administrativa avgifter direkt relaterade till inköp, drift och hantering av elaffären inklusive systemkostnader.


Var detta intressant läsning? Klicka gärna på våra andra artiklar nedan.

Fick du svar på din fråga?