Gå till Greenely

Enligt ellagen som uppdaterades i juli 2017 har alla elanvändare rätt att att begära ut och få tillgång till sin elförbrukning per timme utan att debiteras några extra kostnader. Om elnätsbolaget måste göra justeringar i sitt system eller t.o.m. byta elmätaren så måste elnätsbolaget stå för detta.

I den fullmakt du fyller i för att hämta data från din nätägare begär vi endast att få ut dina timvärden men inte att ändra ditt elavtal. 

Här är utdrag ur ellagen (1997:857):
 
Kostnader för mätning och beräkning
11 § En elanvändare som begär att elförbrukningen ska mätas på annat sätt än enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 b § ska av nätkoncessionshavaren debiteras merkostnaden för denna mätning och för rapporteringen av resultaten av dessa mätningar. Om mätningen av elanvändarens förbrukning kräver en annan mätutrustning än vid mätning enligt de nämnda föreskrifterna ska elanvändaren debiteras kostnaden för mätaren med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.

Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte debiteras enskilda elanvändare. Trots det som sägs i första stycket får en elanvändare inte debiteras merkostnader för att den har

1. ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme, eller 

2. begärt att nätkoncessionshavaren ska lämna information som visar elanvändarens förbrukning per timme.

Hoppas detta svara på din fundering kring kostnaden för timdata :)

Med vänlig hälsning,
Fredrik Hagblom, Produktansvarig.

Fick du svar på din fråga?